Stadgar för Astronomiska sällskapet Tycho Brahe (ASTB), ursprungligen antagna 1937-10-20, med ändringar antagna vid sammanträden 1969-03-20 och 1974-11-14, därefter grundligt omarbetade och antagna 2003-03-27. Senaste ändringen godkänd 30 augusti 2012.

 

§ 1. Allmän beskrivning

 

ASTB är en ideell förening, utan vinstintresse, med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskaper i astronomi och rymdfart. ASTB är en lokalavdelning av Svenska astronomiska sällskapet och har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Skåne.

 

§ 2. Syften

 

ASTB fyller sin uppgift i främsta rummet genom

 

 • att verka för god folkbildning inom astronomi och rymdfart,
 • att driva det av ASTB förvaltade Tycho Brahe-observatoriet i Oxie, vars syfte är att ge medlemmar, skolungdom och allmänhet möjligheter att observera stjärnhimlen och himlakropparna med goda instrument och god handledning,
 • att anordna sammanträden med föredrag, diskussioner, visningar och utställningar,
 • att verka för att media uppmärksammas på aktuella begivenheter inom intresseområdena,
 • att verka för god kontakt mellan amatör- och fackastronomer,
 • att anordna utflykter till platser av intresse för sällskapet,
 • att vårda minnet av Tycho Brahe.

 

§ 3. Medlemmar


Var och en som är villig att verka för sällskapets syften kan bli medlem i ASTB genom anmälan till sekreteraren samt erläggande av årsavgift. Årsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms vid ett av höstens medlemsmöten. Medlem erhåller Svenska astronomiska sällskapets tidskrift.

 

§ 4. Firmateckning

 

Sällskapets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen kan vid behov utse ytterligare firmatecknare.

 

§ 5. Styrelsen

 

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande vald på ett år och 8-12 ledamöter valda på två år på så sätt att hälften avgår årligen. Styrelsen väljs av årsmötet. De funktioner som styrelsen skall innehålla är förutom ordföranden, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två representanter för observatoriet. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsmässig när minst fem ledamöter utöver ordföranden är närvarande. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal.

 

Ordföranden är sällskapets officiella talesman, leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att sällskapets stadgar och övriga regler och besluts efterlevs. Vid ordförandens förhinder träder vice ordföranden in.

 

Sekreteraren för protokoll vid styrelsemöten och medlemsmöten, ser till att sällskapets handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvarar för att sällskapets historia dokumenteras.

 

Kassören sköter sällskapets fortlöpande räkenskaper och ansvarar för medlemsregistret. Kassören upprättar inför årsmötet ekonomiska berättelser samt utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning.


Representanterna för observatoriet i Oxie tillser driften av observatoriet och förmedlar förslag från observatoriets aktiva till styrelsen.

 

§ 6. Årsmöte.

 

Sällskapets årsmöte bör hållas vid vårdagjämningen eller i närheten av denna dag. Kallelse till årsmötet, inklusive för mötet relevanta rapporter och förslag, skall tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet. Vid årsmötet skall följande särskilda ärenden behandlas:

 

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår (=kalenderår).
 • Dito styrelsens ekonomiska berättelse.
 • Revisorernas berättelse.
 • Frågan om ansvarsfrihet.
 • Val av ordförande för ett år.
 • Val av 4-6 styrelseledamöter för två år, varav en del med specialfunktioner enligt § 5.
 • Val av två revisorer för ett år.
 • Val av två revisorsersättare för ett år.
 • Förslag väckta av styrelsen eller motioner från enskilda medlemmar.

 

Motion väckt av enskild medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller när en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Extra årsmöte utlyses inom två veckor efter begäran och mötet skall sedan hållas inom två månader efter begäran.

 

§ 7. Övriga medlemsmöten

 

Utöver årsmötet håller sällskapet minst ett ordinarie medlemsmöte under första halvåret och minst två ordinarie medlemsmöten under andra halvåret.

 

§ 8. Beslut

 

Beslut vid sällskapets sammankomster fattas med enkel majoritet utom vad som sägs i §§ 9 och 10 nedan. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal.

 

§ 9. Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till stadgeändring kan avges skriftligen av såväl medlem som styrelse.

 

§ 10. Upplösning


För upplösning av sällskapet krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid sådan upplösning av sällskapet skall sällskapets tillgångar användas till bestämt ändamål enligt § 2.